week1

สัปดาห์
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม
มีสติ
มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
เห็นความเชื่อมโยง  เห็นคุณค่าของตัวเอง  ผู้อื่น  หรือสิ่งของ

พฤ
กิจกรรมเรื่องเล่าที่ประทับใจในช่วงปิดเทอม
ชั้นนำ:
- Brian  Gym กำกับสติ
เรื่องเล่า
รู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม
คำถาม/ถ่ายทอดเรื่องราวที่ประทับใจในช่วงปิดเทอม
ขั้นสรุป:
- Empower
ขอบคุณ ชื่นชม


- เรื่องเล่า

กิจกรรมขอบคุณ(ส่งก้อนหิน)
ชั้นนำ:
- Brian  Gym กำกับสติ
เรื่องเล่า
รู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม
คำถาม/ถ่ายทอดเรื่องราวขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
ขั้นสรุป:
- Empower
ขอบคุณ ชื่นชม


ก้อนหินไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น