week3


สัปดาห์
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
- สติ (รู้ตัวขณะนั้น)
- สมาธิ (จดจ่อ)
- เคารพต่อทุกสรรพสิ่ง

กิจกรรม ; เรื่องเล่าข่าว
ขั้นนำ : 
- ครูและนักเรียนทักทายกันในตอนเช้า
- Brian Gym
- เรื่องเล่า ,กลับมารับรู้ตัวเอง/กำกับสติ
ขั้นกิจกรรม :
- แจกบัตรคำ
- คำถาม เพื่อเชื่อมโยงกับตนเอง
- เล่าต่อกันเป็นนิทาน 1 เรื่อง
ขั้นสรุป :
- Empower / ชื่นชม
- ขอบคุณ
บัตรคำ
กิจกรรม ; เรื่องเล่า (จากหนังสือ/วรรณกรรม)
ขั้นนำ : 
- ครูและนักเรียนทักทายกันในตอนเช้า
- Brian Gym
- เรื่องเล่า ,กลับมารับรู้ตัวเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องจากหนังสือ/วรรณกรรมให้นักเรียนฟัง
- ครูตั้งคำถามหลังเล่าจบลง/สนทนา
- นักเรียนเขียนหรือวาดภาพและถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงกับชีวิตของตนเอง
ขั้นสรุป :
- Empower / ชื่นชม
- ขอบคุณ

หนังสือวรรณกรรม


กิจกรรม ; ต่อ Lego
ขั้นนำ :
- ครูและนักเรียนกล่าวทักทายกันในตอนเช้า
- Brian Gym /กลับมารับรู้ตัวเอง
- คำถามจากสิ่งที่ครูนำมา และจากสิ่งที่นักเรียนเห็น
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องเพื่อเข้าสู่กิจกรรม และสร้างแรง/แรงจูงใจ
- ครูให้โจทย์ เพื่อให้นักเรียนต่อLego คนละ 3 ชิ้น ให้ได้รูปร่างที่สามารถต่อได้มากที่สุด แล้ววาดภาพรูปร่างของ Lego ที่ต่อได้ลงกระดาษ
- ครูถามคำถามเพื่อเชื่อมโยง “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการต่อ Lego”
- ให้นักเรียนสะท้อนและช่วยถ่ายทอด
ขั้นสรุป :
- Empower / ชื่นชม
- ขอบคุณ
Lego
- สติ (รู้ตัวขณะนั้น)
- สมาธิ (จดจ่อ)
ปรับสมดุลในร่างกาย
- รู้สึกผ่อนคลาย
พฤ
กิจกรรม ; โยคะ
ขั้นนำ :
- ครูและนักเรียนกล่าวทักทายกันในตอนเช้า
- Brian Gym 2-3 ท่า / กลับมารับรู้ตัวเอง
เรื่องเล่าเพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่อยากจะทำ
ขั้นกิจกรรม :
- ทำท่ากายบริหารโยคะ
- ครูเล่าเรื่องให้สอดคล้องกับท่าโยคะ
ขั้นสรุป :
- Empower / ชื่นชม
- ขอบคุณ
เรื่องเล่า
ท่าโยคะ
บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม
มีสติ
มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
เห็นความเชื่อมโยง  เห็นคุณค่าของตัวเอง  ผู้อื่น  หรือสิ่งของ

กิจกรรม ; บำเพ็ญประโยชน์
ขั้นนำ :
- ครูและนักเรียนกล่าวทักทายกันในตอนเช้า
- สร้างแรงจูงใจ
- สร้างข้อตกลง
ครูถามเป้าหมายในการทำกับนักเรียน
ขั้นกิจกรรม :
ครูและนักเรียนช่วยกันเก็บเศษขยะ/พัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียน
ขั้นสรุป :
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- ขอบคุณ / Empower / ชื่นชม
ถุงดำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น