week2

สัปดาห์
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2
บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม
มีสติ
มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
เห็นความเชื่อมโยง  เห็นคุณค่าของตัวเอง  ผู้อื่น  หรือสิ่งของ

กิจกรรมเรื่องเล่า ชั้นนำ
- Brian  Gym กำกับสติ
เรื่องเล่า
รู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม
คำถาม/ถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นสรุป:
- Empower
ขอบคุณ ชื่นชม


เรื่องเล่า

กิจกรรมถอด-ต่อบล๊อกไม้
ชั้นนำ:
- Brian  Gym กำกับสติ
เรื่องเล่า
รู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม
คำถาม/ถ่ายทอดเรื่องราว
ถอด-ต่อบล็อกไม้
ขั้นสรุป:
- Empower
ขอบคุณ ชื่นชม

บล๊อกไม้

บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม
มีสติ
มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
เห็นความเชื่อมโยง  เห็นคุณค่าของตัวเอง  ผู้อื่น  หรือสิ่งของ

กิจกรรมเขียนจดหมายหาตัวเองในอีก 10 ปีข้างหน้า
ชั้นนำ:
- Brian  Gym กำกับสติ
เรื่องเล่า
รู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม
-  คำถาม/ถ่ายทอดเรื่องราว
เขียนจดหมายหาตัวเองในอีก 10ปีข้างหน้า
ขั้นสรุป:
- Empower
ขอบคุณ ชื่นชม

- กระดาษ

- สติ (รู้ตัวขณะนั้น)
- สมาธิ (จดจ่อ)
ปรับสมดุลในร่างกาย
- รู้สึกผ่อนคลาย
พฤ
กิจกรรมโยคะ
ชั้นนำ:
- Brian  Gym กำกับสติ
เรื่องเล่า/แรงจูงใจ
ขั้นกิจกรรม:
ทำโยคะ
ขั้นสรุป:
- Empower
ขอบคุณ ชื่นชม

เรื่องเล่า
ท่าโยคะ

บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม
มีสติ
มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
เห็นความเชื่อมโยง  เห็นคุณค่าของตัวเอง  ผู้อื่น  หรือสิ่งของ

กิจกรรมขอบคุณ
ชั้นนำ:
- Brian  Gym กำกับสติ
เรื่องเล่า
รู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เชื่อมโยงกับตัวเอง
ขั้นสรุป:
- Empower
ขอบคุณ ชื่นชม

เรื่องเล่า
กิจกรรม (โยคะ)

เป้าหมาย:
 - เห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
- มีสมาธิจดจ่อ
- มีความอดทนทั้งกายและใจ
- เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
ขั้นนำ:
ครูและนักเรียนทักทายสวัสดีกัน
-กำกับสติ / Brain Gym กำแบบ 10 ครั้ง
- ครูหนันมีนิทานเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมโยคะแต่ละท่า
ขั้นกิจกรรม:
- ครูหนันขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ปทุกคนโดยให้พี่ป4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  
ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน

  


 (ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว )

ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแข เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวปค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ  ครูหนันขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูหนันจะนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวปลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ปที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ปที่รู้เวลา เป็นพี่ปที่น่ารัก ครูหนันนับ  พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
หลังเสร็จกิจกรรมครูหนันขอบคุณทุกความตั้งใจจากพี่ๆป4 
ขั้นสรุป:
ในระหว่างที่ทำกิจกรรมครูหนัน Empower ขอบคุณ ชื่นชมและให้กำลังใจพี่ทุกคนค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น